راه ارتباط میان دات نرم افزار و مشتریان

جهت بهبود روند میان شرکت دات نرم افزار و مشتریان ارجمند پورتال شرکت به روز آوری و امکانات جدید در آن افزوده شده است.