جمع آوری نظرات مشتریان راضی درون سایت

یکی از قسمت های همیشگی هر وب سایتی قرار دادن لیست مشتریان و عکس های مربوط به آن است. این کار آنقدر کلیشه ای و بد اجرا می شود که اثر خود را از دست داده است.