چالش خدمات پشتیبانی و نگهداری سایت و نرم افزار

معمولا بیشترین چالشی که در بین کسب و کارها وجود دارد هزینه ی مربوط به خدمات پشتیبانی و نگهداری وب سایت ها و نرم افزارها است.